Krishi Vigyan Kendra, Kishanganj
Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur
Continue Front Line Demonstrations (FLDs)

Sl. No

Village

Crop

No. / Area (ha.)

Season

Variety

No. of Beneficiaries

Total

Remarks

SC

ST

Other

1.

Chak, Chouhan Tola, Kathaili, Dansar,

Vishwaspur

Milky Mushroom

20 kg

Kharif 16

Milky Mushroom

0

2

18

20

 

 

2.

Bahadurpur (Harda)

Makhana

5.0

Rabi 2015-16

Sabour Makhana-1

2

1

22

25

 

 

3.

Dansar, Kathaili

Brinjal

1.0

Kharif 16

Pusa Hybrid-6

2

0

24

26

 

 

4.

Savaiya,

Vishwaspur

Cowpea

2.0

Zaid 2016

Kashi Kanchan

0

18

32

50

 

 

5.

Harpatti, Jivachhpur, Gangaili, Chakmaka, Banmankkhi

Sunflower

100.0

Rabi 2015-16

Hybrid

16

0

162

178

 

 

6.

Chandi, Baniyapatti, Jalalgarh, Dansar

Moong

10.0

Kharif 16

SML-668

1

0

25

16

 

 

7.

Dansar, Kathaili, Chak

Paddy

10.0

Kharif 16

Swarna Sub-1

18

0

3

21